iNET Academy
Home Pagerank
pagerank, check page rank

KIỂM TRA PAGERANK, CHECK PR

Page Rank checker là dịch vụ miễn phí để kiểm tra Google™ page rank.
Google Page Rank dùng để đánh giá mức độ NỔI TIẾNG của 1 trang web.
Page Rank có giá trị từ 0-10, càng lớn thì thứ hạng trên Google càng cao.

KIỂM TRA PAGE RANK CỦA TRANG WEB TRÊN GOOGLE

Để kiểm tra Pagerank của 1 trang web hoặc 1 domain, bạn nhập URL đến trang web đó,
hoặc tên domain vào ô dưới đây và bấm Check PR.