iNET Academy
Redirect là một kỹ thuật chuyển hướng trang web. Khi bạn vào 1 trang web, nó sẽ tự chuyển sang 1 trang web khác. Đây là kỹ thuật rất quan trọng khi tiến hành SEO website.

Có 2 loại redirect:
+ Redirect 301 (Permanent): còn được gọi là chuyển nhà vĩnh viễn. Toàn bộ link trỏ đến trang cũ sẽ được chuyển cho trang mới. Nghĩa là giá trị Pagerank của trang mới được thừa kế từ trang cũ.
+ Redirect 302 (Temporary): người dùng và robot được chuyển hướng, nhưng không truyền giá trị cho trang mới.

Redirect Checker

Nhập URL

Ví dụ: http://www.iNET.vn hoặc http://www.mysite.com/id=123

Hướng dẫn Redirect 301 với ngôn ngữ lập trình PHP

Cách 1: Đặt trong file .php

Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" ); //không có dòng này thì sẽ là dạng Redirect 302
Header( "Location: http://www.new-url.com" );

Cách 2: Sử dụng file .htaccess

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.newdomain.com/$1 [R=301,L]