iNET Academy

Công thức tính Google PageRank

Tác giả Nguyễn Trọng Thơ | Ngày đăng: | xếp hạng 4.5 | 4 bài đánh giá
Công thức tính Google PageRank Page Rank được phát triển ở đại học Stanford và sau đó được phát triển bởi Sergey Brin - trong một phần của dự án phát triển công cụ tìm kiếm mới ngày nay gọi là Google.

Page Rank (PR) là một định nghĩa về thuật toán của Google có mục đích là đánh giá mức độ nổi tiếng của 1 trang web, để xếp hạng các trang web trong kết quả tìm kiếm. Đã nói đến thuật toán thì chúng ta thường nghĩ tới công thức toán học.

Đây là công thức tính Google Page Rank cho của 1 trang web A

PR(A) = (1-d) + d * { PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn)/C(Tn) }

PR(A) là PageRank của trang A.

d là hằng số, mặc định là 0.85 & có thể thay đổi.

PR(Tn) là PR của trang Tn cung cấp cho trang A 1 back link.

C(Tn) : số links OUT từ trang Tn .

 

Ví dụ cách tính Google PageRank

Giả sử ở đây ta có 2 trang:
   + Trang 1 ký hiệu là “T1” có PR = 7 và 2 links out.
   + Trang 2 ký hiệu là “T2” có PR = 4 và 5 links out.
Khi đó Pagerank của trang A được tính như sau:

PR(A)=(1-d) + d * {PR(T1)/C(T1) + PR(T2)/C(T2) }
==> PR(A)= 0.15 + 0.85 (7/2 + 4/5) = 3.80

Trước đây PR là một yếu tố rất quan trọng trong SEO. Nhưng hiện nay Google đã thay đổi thuật toán xếp hạng website và PR không còn quá quan trọng nữa. Một website có PR thấp hơn hoàn toàn có thể xếp hạng cao hơn so với website có PR cao với một keyword nhất định.

PR không phải là tất cả trong SEO. Nhưng nó vẫn là một trong yếu tố mà bạn cần tính tới khi SEO.

iNET